Zapytania

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do składania ofert. Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla uprawnionych dzieci w przedszkolach i uczniów w szkołach na terenie gminy Ciasna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z poźn. zm.) o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w...

Zaproszenie do złożenia oferty na System transmisji i rejestracji obrad Rady Gminy oraz elektroniczny system głosowania imiennego zgodny z wchodzącą w życie 31 stycznia 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym.

Przedmiot zamówienia: System transmisji rejestracji obrad Rady Gminy składający się z kamery, mikrofonów, urządzenia rejestrującego oraz urządzenia przesyłającego do Internetu obraz i dźwięk w czasie rzeczywistym System głosowania za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań...

Zapytanie ofertowe na „kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Ciasna i jednostek organizacyjnych Gminy Ciasna oraz instytucji kultury tj. – Gminnego Ośrodka Kultury w Ciasnej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciasnej”

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym Wójt Gminy Ciasna zarządza przeprowadzić postępowanie poprzez ogłoszenie zapytania ofertowego na stronie internetowej Gminy Ciasna mającego na celu wyłonienie Banku świadczącego usługę na „kompleksowa obsługę bankową budżetu Gminy Ciasna i jednostek organizacyjnych Gminy Ciasna oraz...

Zapytanie ofertowe dot. zadania pn: wykonanie szacunkowej wyceny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ciasna

Wójt Gminy Ciasna zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro netto, w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn: wykonanie szacunkowej wyceny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ciasna. Zakres przedsięwzięcia...