Formy współpracy, konkursy, oferty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.8.2018 Wójta Gminy Ciasna z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Ciasna w 2018 roku.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: 1) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 2) Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez dofinansowanie organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury fizycznej i sportu jako organizatora alternatywnych form spędzania czasu wolnego...