Oferty inwestycyjne

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

R GK.GG. 7145-11/08                                                                                                                         Ciasna, dnia 07.08.2008 r.
                                                                                                     Wykaz

                                       nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonegoPrzeznacza się do sprzedaży nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położoną w Ciasnej przy ulicy Dobrodzieńskiej 4/1, stanowiącą własność gminy Ciasna, oznaczoną geodezyjnie jako działka 306/58 z k.m. 6 Jeżowa o pow. 0,0304 ha, zapisaną w KW 48651, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu.

Nieruchomość jest zabudowana niepodpiwniczonym, parterowym budynkiem mieszkalnym z poddaszem użytkowym. Zachodnia połowa budynku w zabudowie bliźniaczej (połowa domu) o powierzchni użytkowej równej 59,40 m².

Nieruchomość zlokalizowana jest w centralnej części wsi.

W pobliżu znajduje się przystanek autobusowy, sklepy spożywcze i szkoła, w odległości około 1 km Dworzec kolejowy.
Osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w jej nabyciu przysługuje jeżeli spełniają jeden z następujących warunków:

  1. przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, jeżeli złożą wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1ustawy o gospodarce nieruchomościami; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, czyli od 14 sierpnia 2008 r.,

  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, czyli od 14 sierpnia 2008 r.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Ciasna w gminie Ciasna, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy nr XXXVIII/290/2006 z dnia 21 marca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 71 poz. 2004) przedmiotowa nieruchomość jest przeznaczona pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej symbol na rysunku planu 3 MNU.
Cena wywoławcza do przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność gminy Ciasna wynosi 56.854,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote 00/100) plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT.
Cena uzyskana ze sprzedaży nieruchomości w wyniku przetargu podlega zapłacie jednorazowo w terminie dwóch dni przed dniem zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

Nabywca pokrywa koszty sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
Dodatkowych informacji udziela biuro nr 9 Urzędu Gminy w Ciasnej w godzinach od 8.00 do 15.00.
 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 sierpnia 2008 16:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Widera
Ilość wyświetleń: 16113
14 sierpnia 2008 16:39 Marek Widera - Zmiana treści dokumnetu.
14 sierpnia 2008 16:39 Marek Widera - Utworzenie dokumnetu.