Oferty inwestycyjne

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Ciasna, dnia 03.07.2008 r.

R GK.GG.72241-5/08

Wykaz
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 

 

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość gruntową stanowiącą działkę rolną w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położoną w Dzielnej, oznaczoną geodezyjnie jako działka 256/83 o pow. 0,7660 ha, zapisaną w KW 786, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu jako własność gminy Ciasna.
Nieruchomość ma kształt równomierny zbliżony do trapezu, znajduje się w niewielki obniżeniu terenu. Granicę wschodnią i południową działki stanowi rów. Przez nieruchomość przebiega napowietrzna sieć elektroenergetyczna. Zlokalizowana jest w części pośredniej wsi, w odległości ok. 200 m od lokalnej drogi szutrowej, około 100 metrów od najbliższej zabudowy.

Osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w jej nabyciu przysługuje, jeżeli spełniają jeden z następujących warunków:

  1. przysługuje im roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, jeżeli złożą wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, czyli od 11 lipca 2008 r.,
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, czyli od 11 lipca 2008 r.


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w gminie Ciasna zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Ciasnej Nr 200/XXXII/93 z dnia 15.11.1993r, przedmiotowa nieruchomość jest położona na terenie oznaczonym na rysunku planu RZ. Nieruchomość przeznaczona jest pod teren łąk i pastwisk. Plan zagospodarowania przestrzennego z dniem 31.12.2003r. utracił ważność z mocy prawa.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Ciasna zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Ciasnej Nr XLV/287/02 z dnia 10.10.2002r. w/w teren figuruje jako obszar D-2 teren rolny.

Cena wywoławcza do przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność gminy Ciasna wynosi 5.188,00 zł (słownie: pięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych 00/100) plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT.

Cena uzyskana ze sprzedaży nieruchomości w wyniku przetargu podlega zapłacie jednorazowo nie później niż do dnia poprzedniego przed dniem zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
Nabywca pokrywa koszty sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Dodatkowych informacji udziela biuro nr 9 Urzędu Gminy w Ciasnej w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

Wójt

/-/ mgr inż. Zdzisław Kulej

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Gospodarki Komunalnej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Barbara Świtała
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 lipca 2008 08:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Brygida Marczyk
Ilość wyświetleń: 13205
11 lipca 2008 08:39 Brygida Marczyk - Zmiana treści dokumnetu.
11 lipca 2008 08:38 Brygida Marczyk - Zmiana treści dokumnetu.
11 lipca 2008 08:38 Brygida Marczyk - Utworzenie dokumnetu.