Oferty inwestycyjne

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargowym

Ciasna, dnia 20.06.2008r.

R GK. GG. 72243-2/08

WYKAZ

Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Przeznacza się do wydzierżawienia na cele rolne, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość gruntową znajdującą się w Panoszowie, oznaczoną geodezyjnie jako działka 437/141, k. m. 3, obręb Panoszów o pow. 15,0229 ha, zapisaną w KW nr 34197, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu jako własność Gminy Ciasna.
Częścią składową nieruchomości jest rozpoznane złoże iłów kajprowych.
W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Ciasna, który utracił ważność z mocy prawa 31.12.2003r. teren do wydzierżawienia był przeznaczony pod eksploatację surowców.
Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Ciasna, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Ciasna Nr XLV/287/02 z dnia 10.10.2002r. w/w teren jest przeznaczony pod eksploatację powierzchniową – symbol na rysunku planu D6.
Do czasu faktycznego przeznaczenia nieruchomość będzie wykorzystywana na cele rolne.
Nieruchomość jest przeznaczona do wydzierżawienia na okres dwóch lat i jedenastu miesięcy z możliwością wypowiedzenia na sześć miesięcy naprzód.
Ustala się roczny czynsz dzierżawny w wysokości 2,5 q ziarna żyta z 1,0000 ha. Wartość 1 q ziarna żyta ustala się według wysokości stosowanej każdego roku trwania dzierżawy do podatku rolnego plus obowiązująca stawka podatku VAT.
Czynsz dzierżawny wzrasta w każdym następnym roku trwania dzierżawy o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale roku w którym trwa dzierżawa i jest płatny w każdym roku do dnia 20 sierpnia.
Dodatkowych informacji udziela biuro nr 9 Urzędu Gminy w Ciasnej w godz. od 8.00 do 15.00. Tel. (034) 3535100.

Wójt

/-/ mgr inż. Zdzisław Kulej

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20.06.2008r.
Dokument wytworzony przez: Referat Gospodarki Komunalnej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Barbara Świtała
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 czerwca 2008 10:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Brygida Marczyk
Ilość wyświetleń: 12614
27 czerwca 2008 10:20 Brygida Marczyk - Zmiana treści dokumnetu.
27 czerwca 2008 10:19 Brygida Marczyk - Zmiana treści dokumnetu.
27 czerwca 2008 10:19 Brygida Marczyk - Utworzenie dokumnetu.