Ewidencja działalności gospodarczej - wpis, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagany wniosek
• Wzór wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
do pobrania jako załącznik
• Instrukcja wypełniania wniosku EDG-1 do pobrania jako załącznik

W każdym wniosku powinna być wypełniona część EDG-1 (obie strony),zgodnie z opisem zawartym w instrukcji oraz część EDG-RB, jeżeli przedsiębiorca posiada rachunek bankowy.
W przypadku przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w wielu miejscach konieczne może być złożenie części EDG-MW.
W przypadku przedsiębiorców deklarujących wykonywanie więcej niż 10 rodzajów działalności konieczne jest złożenie części EDG-RD.

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie:
• zgłoszeniem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON - Urząd Statystyczny),
• zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Urząd Skarbowy),
• zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (ZUS lub KRUS).

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Gminy nr biura 15 lub

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich - stanowisko ds. działalności gospodarczej, pokój 11 tel. (034) 3535100 wew. 68
Istnieją następujące drogi złożenia Wniosku:
• osobiście lub przez pełnomocnika (z ważnym dokumentem pełnomocnictwa),
• listownie - w tym przypadku istnieje konieczność notarialnego poświadczenia (dołączonego do Wniosku) podpisu,
• elektronicznie - za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie gminy, przy czym:
- jeżeli wniosek o wpis zostanie podpisany podpisem elektronicznym będą miały zastosowanie przepisy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
- jeżeli wniosek o wpis nie zostanie podpisany podpisem elektronicznym, organ gminy zawiadamia przedsiębiorcę o terminie i miejscu podpisania wniosku; w takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym przedsiębiorca wniosek podpisał.

Opłaty

Wniosek o wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie. Zgłoszenie informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej jest zwolnione z opłat.
Od dokumentu stwierdzającego udzielenie PEŁNOMOCNICTWA oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł.
UWAGA! Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Termin i sposób załatwienia

Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej niezwłocznie po otrzymaniu podpisanego wniosku i z urzędu doręcza przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie.

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r.- Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 r. Nr 101. poz 1178 z póżn.zm.);
• Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn.żm.);
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy dokonania wpisu do ewidencji wydana zostaje decyzja administracyjna, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie
Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał tę decyzję.
Wniesienie odwołania nie podlega opłacie.

Inne informacje

Uwagi

Nie podlega wpisowi do ewidencji podjęcie działalności wytwórczej w rolnictwie, w zakresie upraw rolnych i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybołówstwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi i miejsc na ustawianie namiotów, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.
Informuje się również, że nie jest przedsiębiorcą spółka cywilna i w związku z tym nie jest wpisywana w ewidencji gminnej. Ma swoje odrębne zgłoszenia do urzędu skarbowego, statystycznego czy ZUS. Spółka cywilna nie posiada też firmy w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Przedsiębiorcami są jedynie wspólnicy spółki cywilnej.
Podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej lub bez wymaganej koncesji (zezwolenia) podlega sankcjom określonym w art. 60 § 1 Kodeksu wykroczeń.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 czerwca 2008 10:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Brygida Marczyk
Ilość wyświetleń: 3154
05 października 2012 12:30 Monika Gabor - Buczek - Aktualizacja danych sprawy.
05 lipca 2011 11:52 Monika Gabor - Buczek - Aktualizacja danych załącznika.
05 lipca 2011 11:52 Monika Gabor - Buczek - Dodanie załącznika.