Szczególne przypadki rejestracji stanu cywilnego

Jednostka prowadząca

Opłaty

(szczegółowy wykaz podmiotów opłaty skarbowej, stawki oraz zwolnienia: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej1) Dz.U. z 2006r. Nr 226, poz. 1635 z późniejszymi zmianami)
Dokument wydawany jest po wpłaceniu wymaganej kwoty w kasie na kwit lub na konto bankowe:
Nr konta BS Gliwice O/Ciasna 27 8457 0008 2012 0300 0231 0001

Inne informacje

(art. 71 prawa o aktach stanu cywilnego)

Obywatel polski zamierzający zawrzeć małżeństwo za granicą może otrzymać zaświadczenie stwierdzające możność prawną określoną prawem polskim do zawarcia małżeństwa.
Ważność zaświadczenia opatrzona jest terminem 3 miesięcy. Po upływie tego terminu zaświadczenie traci swoją moc.
Właściwym do wydania zaświadczenia jest kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Odmowa wydania zaświadczenia następuje wtedy gdy osoba której ono dotyczy jest:

* małoletnia,
* pozostaje w ważnym związku małżeńskim, lub gdy zachodzą inne przeszkody wymienione w przepisach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Opłata skarbowa za tę czynność wynosi 38 zł.


(art. 73 prawa o aktach stanu cywilnego)

transkrypcja aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą. W trybie tego artykułu można transkrybować (wpisać) dokument stanu cywilnego który musi spełniać trzy podstawowe warunki:

a) dokument oryginalny powinien być uznawany w państwie jego wystawienia jako akt stanu cywilnego,

b) powinien być wydany przez organ powołany do wydawania odpisów z akt stanu cywilnego i mieć w państwie jego wystawienia moc dokumentu urzędowego,

c) powinien być odpisem z ksiąg stanu cywilnego.

Opłata skarbowa za tę czynność wynosi 50 zł


Wszelkie kserokopie muszą być poświadczone przez ten urząd, który przechowuje oryginały ksiąg stanu cywilnego.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2008 14:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2541
28 maja 2008 15:07 Brygida Marczyk - Aktualizacja danych sprawy.
28 maja 2008 14:39 Brygida Marczyk - Aktualizacja danych sprawy.
28 maja 2008 14:38 Brygida Marczyk - Aktualizacja danych sprawy.