Forma zawarcia małżeństwa

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo jest obowiązana :

1. przedstawić dokument stwierdzający tożsamość,

2. złożyć odpis skrócony aktu urodzenia, a także dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli pozostawała . poprzednio w związku małżeńskim.

3. złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

4. Złożyć zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ( między innymi zezwolenie sądu opiekuńczego na zawarcie małżeństwa kobiecie, która nie ukończyła lat 18

5. małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa, (art. 4 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego)
kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy ( między innymi ciąża)

6. Małżeństwo które ma być zawarte w obecności duchownego, (art. l § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) wymaga wydania zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa - zaświadczenie to osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo przedkładają duchownemu.
Zaświadczenie traci moc po upływie 3 m-cy od daty wydania, i wydaje je Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wg miejsca zameldowania na pobyt stały jednego z przyszłych małżonków.

Opłaty

1. Opłata za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł.

2. Po sporządzaniu aktu 3 egz. wydawane są bezpłatnie.

(szczegółowy wykaz podmiotów opłaty skarbowej, stawki oraz zwolnienia: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej1) Dz.U. z 2006r. Nr 226, poz. 1635 z późniejszymi zmianami)

Dokument wydawany jest po wpłaceniu wymaganej kwoty w kasie na kwit lub na konto bankowe:
Nr konta BS Gliwice O/Ciasna 27 8457 0008 2012 0300 0231 0001

Podstawa prawna

Zawarcie małżeństwa następuje zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
(art. 53 prawa o aktach stanu cywilnego) i art. 1-25, 5J i 38 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego regulują sposób i formę zawarcia małżeństwa, określają zasady zawarcia małżeństwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, oraz zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi. Określają też okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa, separacji i jej zniesienia, jak również regulują zasady nazwiska małżonków i ich dzieci.

Inne informacje

- Nie może zawrzeć małżeństwa mężczyzna nie mający ukończonych lat osiemnastu,

- Sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie 16 letniej,

- zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego może nastąpić na terenie całego kraju.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2008 14:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2748
28 maja 2008 15:05 Brygida Marczyk - Aktualizacja danych sprawy.
28 maja 2008 14:49 Brygida Marczyk - Aktualizacja danych sprawy.
22 kwietnia 2008 14:29 Administrator - Utworzenie sprawy.