Zawarcie umowy dzierżawy

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Osoby ubiegające się o wydzierżawienie nieruchomości winny złożyć pisemny wniosek wskazując teren, na załączonej mapie geodezyjnej.

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Gospodarki Komunalnej Inspektor ds. gospodarki gruntami

pok.nr 9
Godziny przyjęć: od 7.30 do l5.30

Opłaty

- Opłata skarbowa na wniosek - 5,00 zł.
- Opłata skarbowa na każdy załącznik do wniosku - 0,50 zł.

Termin i sposób załatwienia

- Postępowanie w ww. sprawach wszczyna się z urzędu bądź na wniosek zainteresowanych.
- Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, które polega na uzyskaniu niezbędnych opinii innych jednostek, sprawdzeniu księgi wieczystej i w razie konieczności dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości Wójt Gminy przeznacza nieruchomość do wydzierżawienia i podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Następnie ogłaszany jest przetarg na wydzierżawienie nieruchomości.
- Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej w ogłoszeniu wysokości i terminie.
- W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
- Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu.
- Łączny termin postępowania wynosi ok.2 miesięcy.
Sprawy z zakresu wydzierżawiania nieruchomości mają charakter spraw cywilnoprawnych.
Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.

Podstawa prawna

rozdział 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. LJ. z 2000r. Nr 46 , póz.543 z późn.zm.)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16 , póz.93 z późn.zm.).

Tryb odwoławczy

Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2008 11:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2553
03 kwietnia 2008 11:24 Administrator - Utworzenie sprawy.