Przygotowanie umów użyczenia

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Osoby ubiegające się o użyczenie nieruchomości winny złożyć pisemny wniosek wskazując teren, na załączonej mapie geodezyjnej.

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Gospodarki Komunalnej Inspektor ds.gospodarki gruntami
pok. nr 9
Godziny przyjęć: 7.30 – 15.30

Opłaty

- Opłata skarbowa na wniosek -5,00 zł.
- Opłata skarbowa na każdy załącznik do wniosku - 0,50 zł.

Termin i sposób załatwienia

1. Postępowanie w ww. sprawach wszczyna się na wniosek zainteresowanych , bądź z urzędu.
2. Zgodę na taką formę przekazania nieruchomości wyraża Wójt Gminy Ciasna.
3. Sprawy z zakresu udostępniania nieruchomości mają, charakter spraw cywilnoprawnych.
Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.

Podstawa prawna

Art. 18 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. Nr 46 z 2000 r.
póz. 543 z póz. zm). Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r. nr 16 , póz.93 z późn.zm.).

Tryb odwoławczy

Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2008 11:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2689
03 kwietnia 2008 11:20 Administrator - Utworzenie sprawy.