Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego na gruntach stanowiących własność gminy

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o zmianę naliczenia opłaty rocznej w związku z nabyciem / zbyciem nieruchomości gruntowej , w związku z nabyciem spadku.
Dokumenty przenoszące nabyte prawo: akt notarialny, postanowienie Sądu

Opłaty

Od wniosków nie pobiera się opłaty skarbowej

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia wniosku - w ciągu jednego miesiąca, w sprawach szczególnych w ciągu dwóch miesięcy.

Podstawa prawna

Art.77 do art.81 oraz art.87 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2000r. Nr 46 , póz.543 z późn.zm.).

Tryb odwoławczy

Od aktualizacji opłat rocznych przysługuje odwołanie bezpośrednio do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, zgodnie z art.77 do art.81 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. nr 46 , póz.543 z późn.zm.)

Inne informacje

Dotyczy:

- Uaktualnienia naliczeń opłat rocznych za użytkowanie wieczyste w związku ze zbyciem prawa użytkowania wieczystego, umową darowizny, postanowieniem sądu.
- Aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego (działanie z urzędu na podstawie aktualnej wyceny wartości nieruchomości).

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2008 11:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2568
03 kwietnia 2008 11:18 Administrator - Utworzenie sprawy.