Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz udziałów w nieruchomościach gminy Ciasna w drodze bezprzetargowej

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Osoby ubiegające się o nabycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości winny złożyć pisemny wniosek wskazując teren na załączonej mapie geodezyjnej wraz z dokumentami potwierdzającymi możliwość nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

Opłaty

1. Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.
2. Nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży (tj. część kosztów ogłoszenia,
koszty wyceny nieruchomości, koszty podziału geodezyjnego oraz koszty notarialne).

Termin i sposób załatwienia

- Postępowanie w ww. sprawach wszczyna się na wniosek zainteresowanych, bądź z urzędu.
- Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, które polega na uzyskaniu niezbędnych opinii innych jednostek, sprawdzeniu księgi wieczystej i w razie konieczności dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości, dokonywana jest wycena i podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Po upływie terminu zamieszczenia wykazu prowadzone są z nabywcą rokowania.
- Następnie zawierana jest umowa notarialna.
- Sprawy z zakresu zbywania nieruchomości mają charakter cywilnoprawny. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.

Podstawa prawna

Dział II: rozdział l, rozdział 3 art.32 i art.34 oraz rozdział 4 art.37 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46 , póz. 543 z późn.zm.).

Tryb odwoławczy

Nie przewiduje się trybu odwoławczego , gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczenia woli przed notariuszem.

Inne informacje

Dotyczy :
1. Sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego.
2. Sprzedaży nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości.
3. Sprzedaży nieruchomości na cele publiczne.
4. Sprzedaży udziału w nieruchomości na rzecz pozostałych współwłaścicieli.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2008 11:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2477
03 kwietnia 2008 11:13 Administrator - Dodanie załącznika.
03 kwietnia 2008 11:12 Administrator - Utworzenie sprawy.