Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w drodze przetargów

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o nabycie nieruchomości

Opłaty

Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej

Termin i sposób załatwienia

- Postępowanie w ww. sprawach wszczyna się z urzędu bądź na wniosek zainteresowanych.
- Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, które polega na uzyskaniu niezbędnych opinii innych jednostek, sprawdzeniu księgi wieczystej i w razie konieczności dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości i uchwały Rady Gminy Ciasna, Wójt Gminy przeznacza nieruchomość do sprzedaży i podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykazy nieruchomości wywieszane są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Ciasnej. Po upływie terminu składania wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości (6 tygodni od dnia
zamieszczenia wykazu) ogłaszany jest przetarg na sprzedaż nieruchomości.
- Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej w ogłoszeniu wysokości i terminie.
# W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 1996r. Nr 54, póz.245 z późn.zm).
- Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nieruchomości a pozostałym zwraca się w terminie do 3-ech dni od daty przetargu.
- Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium a także pełnomocnictwo notarialne sporządzone przez firmę, bądź osobę fizyczną, którą reprezentuje.
- Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
- Łączny termin postępowania wynosi ok. 6 miesięcy. Jednakże odpowiedź o możliwości nabycia nieruchomości udzielana jest w terminie 30 dni.
- Sprawy z zakresu zbywania nieruchomości mają charakter spraw cywilnoprawnych.
Obowiązujące przepisy nie przewiduj ą wiążących terminów na załatwienie wniosków.

Podstawa prawna

Dział II, rozdział 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46 , póz.543 z późn.zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. z 1998r.Nr9.poz.30).

Tryb odwoławczy

Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze
cywilnoprawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczenia woli przed notariuszem.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2008 11:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2555
03 kwietnia 2008 11:11 Administrator - Dodanie załącznika.
03 kwietnia 2008 11:10 Administrator - Utworzenie sprawy.