Zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

- Wniosek osoby lub osób (jeżeli nieruchomość objęta jest współwłasnością) posiadających tytuł prawny do
nieruchomości.
- Dokument stwierdzający tytuł prawny nieruchomości.
- Wypis z rejestru /katastru/ nieruchomości.
- Projekty podziału nieruchomości sporządzone na aktualnej mapie przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykonane przez uprawnioną jednostkę geodezyjną .
- Opinię w formie postanowienia o zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym.

Opłaty

Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie lecz nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Podstawa prawna

- Art.92 do art.99 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46, póz.543 z późn.zm.).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998r. w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu (Dz.U. z 1998r. Nr 25, póz. 130 z późn.zm.)

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji zatwierdzającej projekt podziału wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Ciasna w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.

Inne informacje

Wniosek składa właściciel nieruchomości (dotyczy osób fizycznych). Na mapach koncepcji podziału nieruchomości powinny być granice i oznaczenia nieruchomości podlegającej podziałowi, oznaczenia nieruchomości sąsiednich, granice i oznaczenia proponowanych do wydzielenia działek gruntu. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów
wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Ciasna prowadzącego sprawę.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2008 11:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2491
03 kwietnia 2008 11:02 Administrator - Dodanie załącznika.
03 kwietnia 2008 11:01 Administrator - Utworzenie sprawy.