Rozgraniczenie nieruchomości

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

- Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości.
- Załączniki :
- o dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (wyciąg z księgi wieczystej, wypis aktu notarialnego itp.).

- Zobowiązanie geodety uprawnionego do wykonania czynności rozgraniczeniowych

Opłaty

Nie pobiera się opłat

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna


Rozdział VI ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst
jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 100 póz. 1086) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki żywnościowej z dnia 14
kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz. U. Nr 45, póz. 453).

Tryb odwoławczy

Decyzja jest ostateczna. Strona niezadowolona z decyzji może żądać w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji przekazania sprawy sądowi.

Inne informacje

Wójt pozytywnie załatwiając wniosek wydaje postanowienie, które wszczyna postępowanie rozgraniczeniowe. Upoważniony przez wójta geodeta dokonuje na gruncie ustalenia przebiegu granic - koszty jego czynności pokrywa wnioskodawca. Administracyjnie postępowanie rozgraniczeniowe kończy decyzja wydana przez wójta. W razie gdy któraś ze stron ją kwestionuje, może zadać w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, aby sprawa
została przekazana do sądu.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2008 11:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2795
03 kwietnia 2008 11:00 Administrator - Utworzenie sprawy.