Wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
- pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
- decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Organizacyjny -inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej.

Opłaty

a) 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa.
b) 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18%) alkoholu ( z wyjątkiem piwa )
c) 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Termin i sposób załatwienia

zgodnie z KPA

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. Nr 35, póz. 230 z póz. zm)

Tryb odwoławczy

- do Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym za pośrednictwem organu. który wydał w terminie 14 dni od daty doręczenia zezwolenia.

Inne informacje

Przed wydaniem zezwolenia wniosek kierowany jest do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem wydania opinii.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2008 10:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2488
03 kwietnia 2008 10:49 Administrator - Dodanie załącznika.
03 kwietnia 2008 10:49 Administrator - Utworzenie sprawy.