Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

- dowód osobisty,
- dwie aktualne fotografie o wymiaracn 35 x 45 przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofiiu z widocznym lewym uchem,
- odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński,
- odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku ,
- na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa osoby,

Opłaty

z dniem 01 stycznia 2010 r. zniesiono opłatę skarbową za wydanie dowodu osobistego (Dz. U. z 2009 r., Nr 39, poz. 306)

Termin i sposób załatwienia

- w razie zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, należy wystąpić o jego wymianę w terminie 14 dni,
- w razie upływu ważności dowodu osobistego, uszkodzenia lub powstałej innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby posiadającej dokument, należy niezwłocznie wystąpić o jego wymianę,
- złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście,
- małoletni składa wniosek w obecności jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego,
- w celu wymiany dowodu osobistego dokument ten należy złożyć we właściwym ze względu na miejsce pobytu stałego posiadacza dowodu osobistego organie gminy wraz z wnioskiem o wydanie dowodu osobistego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)

Inne informacje

- wszystkie dowody osobiste "książeczkowe" wydane przed dniem l stycznia 2001 r. są NIEWAŻNE,

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2008 10:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 3281
09 sierpnia 2016 13:17 Marek Widera - Usunięcie załącznika.
09 sierpnia 2016 13:17 Marek Widera - Dodanie załącznika.
27 października 2015 15:12 Marek Widera - Dodanie załącznika.