Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymagany wniosek

-Wzór wniosku do pobrania jako załacznik.

Do wniosku należy dołączyć:

1)      dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę kształcącą młodocianego pracownika kwalifikacji do prowadzenie tego kształcenia – kopie ,

2)      w przypadku osoby kształcącej młodocianego w imieniu pracodawcy – oświadczenie pracodawcy, iż osoba ta była przez tegoż pracodawcę zatrudniona,

3)      umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego - kopia

4)      w przypadku krótszego okresu kształcenia dokumenty potwierdzające formę skrócenia okresu kształcenia – kopie,

5)      dokument potwierdzający zdanie przez młodocianego pracownika egzaminu zawodowego - oryginał,

6)      świadectwo pracy młodocianego w przypadku rozwiązania po zakończeniu kształcenia umowy o pracę  – kopia,

7)      wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej  – kopia ,

8)      wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc
de minimis – załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 53, poz. 311) -druk formularza i instrukcji w załączeniu,

9)      sprawozdania finansowe za okres trzech lat obrotowych, sporządzonych zgodnie
z przepisami o rachunkowości, tj. kserokopie dokumentacji obrazującą kondycję finansową wnioskodawcy ( bilanse, rachunek zysków i strat, PIT-y, wykaz zobowiązań),

10)  zaświadczenia o udzielonej w ostatnich dwóch latach i w roku składania wniosku pomocy de minimis – kopie,

11)  oświadczenie o nie korzystaniu z pomocy de minimis (druk oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego wniosku) w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku i w roku składania wniosku.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Gminy Ciasna

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich - stanowisko ds. oświatowo-administracyjnych, nr biura 11 tel. (034) 3535100 wew. 69
Istnieją następujące drogi złożenia Wniosku:
• osobiście lub przez pełnomocnika (z ważnym dokumentem pełnomocnictwa),
• listownie
• elektronicznie - za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie gminy, przy czym:
- jeżeli wniosek  zostanie podpisany podpisem elektronicznym będą miały zastosowanie przepisy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
- jeżeli wniosek  nie zostanie podpisany podpisem elektronicznym, organ gminy zawiadamia wnioskodawcę o terminie i miejscu podpisania wniosku; w takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym przedsiębiorca wniosek podpisał.

Opłaty

Nie dotyczy.

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) ,

- Ustawa z  dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.)

- oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika wydana zostaje decyzja administracyjna, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie
Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał tę decyzję.
Wniesienie odwołania nie podlega opłacie.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 października 2012 12:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Gabor - Buczek
Ilość wyświetleń: 1811
05 października 2012 12:31 Monika Gabor - Buczek - Aktualizacja danych sprawy.
05 października 2012 12:27 Monika Gabor - Buczek - Aktualizacja danych sprawy.
05 października 2012 12:24 Monika Gabor - Buczek - Dodanie załącznika.