Zapytania

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu: Udzielenie schronienia osobom z terenu gminy Ciasna w przypadku zagrożenia bezdomnością, poprzez zapewnienie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych

Rodzaj zadania: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans społecznych tych rodzin. Przedsięwzięciem realizowanym w ramach zadania jest udzielenie schronienia osobom z terenu gminy Ciasna, w przypadku zagrożenia bezdomnością, poprzez zapewnienie tymczasowego miejsca w schronisku dla...

Zaproszenie do składania ofert. Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla uprawnionych dzieci w przedszkolach i uczniów w szkołach na terenie gminy Ciasna

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa 6264 (przy założeniu 90% frekwencji uprawnionych dzieci i uczniów) gorących, dwudaniowych posiłków z napojem dla około 40 uprawnionych dzieci i uczniów (liczba ta może być mniejsza lub większa w zależności od liczby osób uprawnionych) do przedszkoli, szkół...

Zaproszenie do złożenia oferty: Dokumentacja pn. Rewitalizacja pałacu w Sierakowie Śląskimi jego otoczenia poprzez remont i adaptację budynku pałacu na centrum artystyczno-kulturalne z częścią biurową i mieszkalną

Gmina Ciasna zaprasza do składania pisemnych ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest Dokumentacja pn. Rewitalizacja pałacu w Sierakowie Śląskimi jego otoczenia poprzez remont i adaptację budynku pałacu na centrum artystyczno-kulturalne z częścią biurową i mieszkalną. Termin wykonania zamówienia do 25.10.2017 r. Oferty...

Zaproszenie do złożenia oferty: „Udzielenie schronienia osobom z terenu gminy Ciasna w przypadku zagrożenia bezdomnością, poprzez zapewnienie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych.”

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z poźn. zm.) o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty...

Zaproszenie do złożenia oferty: Usługi w zakresie szacowania nieruchomości

Gmina Ciasna zaprasza do składania pisemnych ofert w postępowaniu, którego przedmiotem są: Usługi w zakresie szacowania nieruchomości. Zamówienie będzie udzielane w częściach z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań: Zadanie Nr 1 - Wycena...

Zaproszenie do składania ofert. Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla uprawnionych dzieci w przedszkolach i uczniów w szkołach na terenie gminy Ciasna

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa gorących, dwudaniowych posiłków z napojem dla około 50 uprawnionych dzieci i uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Ciasna. Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 02.01.2017r. do 29.12.2017r. Oferty...

Zaproszenie do złożenia oferty dla zadania: Wykonanie przeglądów budowlanych

Oferty należy składać do dnia 25.10.2016 roku, do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego

Wybór wykonawcy zadania: Dokumentacja pn. Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej.

Rodzaj zamówienia: Usługi Wybór wykonawcy zadania: Dokumentacja pn. Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej. Dokumentacja techniczna projektowo-kosztorysowa obejmuje: projekt budowlany w 4 egz. oraz w wersji elektronicznej w pliku pdf...

Zaproszenie do złożenia oferty. Wykonanie i dostawa przezroczystych urn wyborczych wraz z zestawem plomb dla Gminy Ciasna

Zamawiający - Gmina Ciasna z siedzibą przy ul. Nowej 1a, 42-793 Ciasna, zaprasza Wykonawców do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie i dostawę przezroczystych urn wyborczych wraz z zestawem plomb dla Gminy Ciasna 1.Przedmiot zapytania ofertowego: Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie i dostawa do siedziby zamawiającego 6 sztuk...