Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Postanowienie o stwierdzeniu braku obowiązku sporzadzania raportu oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji...

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Dzielna oraz sieci tranzytowej Dzielna - Glinica.

SESJA RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) Z W O Ł U J Ę dnia 25.09.2008r. o godz.14.30 w sali nr 14 Urzędu Gminy w Ciasnej XXIV Sesję Rady Gminy w Ciasnej z następującym proponowanym porządkiem obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności...

Ogłoszenie o dofinansowaniu kosztów zakupu wapna nawozowego

O G Ł O S Z E N I E Uprzejmie informuję, że w 2009 roku Śląski Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach priorytetów ponownie będzie dofinansowywać koszty zakupu wapna nawozowego wraz z transportem. Warunkiem skorzystania z dofinansowania jest wykazanie, że w gospodarstwie rolnym występują...

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy

Uprzejmie zawiadamiam , że dnia 18.09.2008r. o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie wspólnych Komisji Rady Gminy. Proponuję następujące tematy posiedzenia:<ol> <li>Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji. <li>Omówienie projektów uchwał w sprawie:<ol type="a"> <li>zmian w Statucie...

Posiedzenie Komisji Gospodarki

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 22.09.2008r. o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki. Proponuję następujące tematy posiedzenia: Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji. Informacja Radnej Powiatu mgr inż. Małgorzaty Matejczyk z zrealizowanych zadań na terenie gminy Ciasna. Sprawy związane z utrzymaniem dróg...

Posiedzenie Komisji Budżetu

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 16.09.2008r. o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu. Proponuję następujące tematy posiedzenia: Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji. Informacja z wykonania budżetu za l półrocze br. Wpływy podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości z poszczególnych sołectw...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany

Ciasna, dnia 22.08.2008 r. RGK.GG. 7222-1/07/08 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany Przeznacza się do zamiany nieruchomość niezabudowaną, położoną w Ciasnej przy ulicy Świerkowej, stanowiącą własność gminy Ciasna, oznaczoną geodezyjnie jako działka 1037/4 z k.m. 4 Ciasna o pow. 0,9519 ha, zapisaną w KW CZ1L/00033992/1, prowadzonej...