Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Treść dokumentu

Zawiadomienie o wszczęciu postęp. administrac. na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie dróg gminnych w miejscowości Ciasna i Sieraków Śl. - Ciasna ul. Witosa, Brzozowa i Sikorskiego.

Ciasna, dnia 27 maja 2008r. RGK.SK 7637-1/12/08 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tj Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z póz. zm. ) zawiadamiam o wszczęciu w dniu 23.05..2008r. na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego...

Treść dokumentu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych w miejscowości Ciasna i Sieraków Śl. - Sieraków Śl. ul. 22 Lipca

Ciasna, dnia 27 maja 2008r. ROK. SK 7637-1/8/08 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z póz zm. ) o wszczęciu w dniu 23.05..2008r. na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „GRA...

Treść dokumentu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych w miejscowości Ciasna i Sieraków Śl. - Sieraków Śl. ul. Nowa

Ciasna, dnia 27 maja 2008r. RGK. S K 763 7-1/11/08 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tj Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z póz zm. ) z a w i a d a m i a m o wszczęciu w dniu 23.05..2008r. na wniosek Przedsiębiorstwa...

Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) ZWOŁUJĘ dnia 29.05.2008r. o godz.14.00 w sali nr 14 Urzędu Gminy w Ciasnej XXII Sesję Rady Gminy w Ciasnej z następującym proponowanym porządkiem obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności...

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 29.05.2008r. o godz. 12.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rady Gminy. Proponuję następujące tematy posiedzenia: Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji. Omówienie projektów uchwał w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008r., zmiany wynagrodzenia dla Wójta Gminy, Sprawy...

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Gospodarki

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 14.05.2008r. o godz. 13.00 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Gospodarki. Proponuję następujące tematy posiedzenia: Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji. Ocena stanu dróg po okresie zimowym. Wizja lokalna na ujęciach wody i sieciach wodociągowych. Sprawy różne. Przewodniczący...

Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz § 39 i 40 Statutu Gminy Ciasna Z W O Ł U J Ę dnia 9.05.2008r. o godz.13.00 w sali nr 14 Urzędu Gminy w Ciasnej XX Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy w Ciasnej z następującym proponowanym...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Ciasna, dnia 29.04.2008r. R GK. MB-7330/4/07 Obwieszczenie Wójta Gminy Ciasna Zgodnie z art.53 ust. 1ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U z 2003r Nr 80 poz. 717). Zawiadamiam, strony postępowania: że w dniu 14 kwietnia 2008r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia...

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych

Uprzejmie zawiadamiam, że dnia 9.05.2008r. o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych. Proponuję następujące tematy posiedzenia: Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji. Informacja Dyrektora Pana Piotra Patrzykowskiego na temat działalności GOK. Omówienie pism w sprawie nadania tytułu "Zasłużonych...