Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Ciasna
http://ciasna.bipgmina.pl

Protokół Nr 26/2009 z posiedzenia Komisji Gospodarki z dnia 22.04.2010 r.

Protokół  Nr 26/10

z posiedzenia Komisji Gospodarki

z dnia 22.04.2010r.

 

Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji mgr inż. Alfred Jochem.

Na posiedzenie komisji zaproszono : Wójta Gminy, Kierownika RGK, Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy.

 

Obecni według listy obecności.

Tematy posiedzenia.

1.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

2.Analiza budżetu gminy za 2009r.

3.Analiza przygotowanych do remontu dróg na rok 2010.

4.Analiza wysłanego pisma do Starostwa Powiatowego w sprawie wycinki drzew,

   które zagrażają bezpieczeństwu na drogach gminnych i powiatowych.

5.Sprawy różne.

 

Ad.1

Protokół z ostatniego posiedzenia komisji został przyjęty przez radnych jednogłośnie.

 

Ad.2

Skarbnik gminy omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009r.

Do sprawozdania radni wnieśli pytania.

Radna Zuzanna Geilke pyta jaki zakres prac obejmuje kwota 64 903,41zł remontu mostu przy ul. Leśnej w Ciasnej oraz kwota 64 630,24 zł remontu kanału deszczowego przy ul. Zjednoczenia.

Kierownik RGK poinformował, że przepust przy ul. Leśnej został całkowicie zniszczony na skutek powodzi. W tym czasie droga była bez przejazdu.

W związku z powyższym wykonano nowy most łącznie z położeniem nawierzchni.

Następnie poinformował, że wykonanie kanału deszczowego odwadniającego

ul. Zjednoczenia w Ciasnej obejmuje część zarurowanego rowu odbierającego wodę z osiedla w Ciasnej położonego pomiędzy budynkami. Rów został zniszczony również na skutek powodzi.

Radny Alfred Jochem pyta z jakich środków zrealizowano w/w zadania.

Skarbnik gminy poinformowała, że złożyła wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Gmina otrzymała 80%

dofinansowania.

Radny Paweł Krawczyk pyta w kwestii czasu pracy 5 osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń w Gminnym Ośrodku Kultury .

Sekretarz gminy wyjaśniła, że wymienione osoby zajmują się nauką gry na instrumentach. Poszczególne grupy instrumentów wymagają odpowiednich instruktorów. Czas pracy trudno określić, najczęściej są to próby orkiestry.

Ponadto w ramach umów zleceń instruktorzy wyjeżdżają z orkiestrą na koncerty. Poinformowała, że ostatnio orkiestra zajęła II miejsce na konkursie Międzynarodowych Orkiestr w Niemczech. Dodała, że zainteresowanie graniem na instrumentach jest bardzo duże. Obecnie z  tej formy nauki  korzysta około 100 osób. Ponadto przy Gminnym Ośrodku Kultury działają trzy grupy mażoretek.

Radna Zuzanna Geilke pyta jakie koszty ponoszą rodzice osób grających na instrumentach.

Sekretarz gminy poinformowała, że miesięcznie wpłaca kwotę 40,00 zł za dwie osoby. Kwota ta przeznaczana jest przede wszystkim na korzystanie z instrumentów.

Radny Alfred Jochem wniósł o podanie rodzaju blachy położonej na budynku hali sportowej w Ciasnej.

Kierownik RGK poinformował, że dach wykonano z blachy trapezowej powlekanej.

Ad.3

Kierownik RGK poinformował, że przeprowadził wizję lokalną na drogach gminnych

uwzględniając stan techniczny dróg, poboczy oraz oznakowania. Proponuje  do naprawy w drodze przetargu niżej wymienione ulice :

Ciasna 

- sięgacz do ulicy Dobrodzieńskiej,

- ul. Jarzębinowa i Wrzosowa,

- ul. Leśna ( od stacji gazu do ul. Piaskowej ),

- ul. Leśna – do p. Bryłki

- ul. Hubala,

- ul. Piaskowa – od przysiółka Pietruchowie do ul. Polnej

Dzielna

- ul. Szkolna ( odcinek od ul. Wiejskiej do ul. Bocznej ),

- ul. na Cegielnię,

- ul. Piaskowa,

Jeżowa

- ul. Wiejska,

- ul. Zielona,

- ul. Oleska,

- ul. Młyńska,

- ul. Polna,

Molna

- ul. Boczna,

- ul. Cegielniana,

- ul. Jeżowska,

- ul. Polna,

- sięgacz do ul. Wiejskiej,

- przedłużenie ul. Łąkowej do firmy KOSPAN,

Panoszów

- ul. Ceramiczna,

Sieraków Śląski

- ul. Podole,

- ul. Słoneczna,

- ul. Długa,

- sięgacz do ul. Oleskiej,

Wędzina

- ul. Wyzwolenia,

- ul. Łąkowa

Zborowskie

- ul. Tylna,

- ul. Wierzbowa,

- ul. Myśliwska,

- ul. Polna,

- ul. Stawowa ,

- ul. Fabryczna,

- ul. Stasiowa,

- ul. w kierunku Stasiowego.

 

 

Kierownik RGK poinformował, że w/w wykaz dróg przeznaczył do remontu

z podziałem na :

- wykonanie korytowania,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie nawierzchni z destruktu lub asfaltu,

- wykonanie remontu kamieniem kopalnianym.

Wyjaśnił, że :

-  korytowanie wymaga około 4300m3 nawierzchni dróg, co stanowi

    kwotę 300 000 zł.,

-  do wykonania podbudowy 12 640 m3 nawierzchni dróg ( materiał i

    robocizna ) kwotę 1 600 000 zł.,

- do położenia destruktu ( transport + robocizna ) kwotę 400 000 zł.,

- na remont kamieniem kopalnianym kwotę 650 000 zł.

Łącznie wykonanie wymienionych zadań obejmuje szacunkowo kwotę 3 000 000 zł. Jednocześnie poinformował, że po rozliczeniu „ akcji zima ” pozostało około

80 000 zł. 

Radny Andrzej Małek pyta w sprawie drogi w kierunku Niwek.

Kierownik RGK poinformował, że właścicielem drogi są Lasy Państwowe.

Radny Alfred Jochem poinformował o złym stanie nawierzchni ulicy Łąkowej w Molnej.

Kierownik RGK poinformował, że droga kwalifikuje się do łatania dziur.

Radny Piotr Maroń pyta w sprawie ulicy w kierunku Przywar.

Kierownik RGK poinformował, że droga została wydzielona, ale nie przekazana.

Radny Paweł Krawczyk pyta kiedy zostaną rozpoczęte prace remontowe na drogach ?

Skarbnik Gminy poinformowała, że po rozstrzygnięciu przetargów dokona analizy budżetu gminy.

 

Ad.4

Kierownik RGK poinformował, że wysłał pismo do Starostwa Powiatowego w sprawie wycięcia drzew, które zagrażają bezpieczeństwu na drogach  powiatowych.

Dodał, że obecnie prowadzone są podcięcia pielęgnacyjne drzew przy drogach gminnych. Prace zostaną wykonane prawdopodobnie w ciągu dwóch tygodni.

 

Ad.5

Sprawy różne.

Radna Zuzanna Geilke wnosi o poprawienie w ramach gwarancji nawierzchni ulicy Lubeckiej w Glinicy. Ponadto ponownie przypomina o założeniu progu zwalniającego na w/w ulicy.

Radny Alfred Jochem poinformował, że został rozstrzygnięty przetarg na wodociągowanie. W związku z powyższym pyta w którym sołectwie prace zostaną rozpoczęte w pierwszej kolejności .

Kierownik RGK poinformował, że budowa sieci wodociągowej zostanie wykonywana w części sołectwa Molna, przy ulicy Bema w Ciasnej , przy ulicy Niedźwiedzkiej w Zborowskiem, przy ulicy Leśnej w Panoszowie i całym sołectwie Wędzina.

Radny Alfred Jochem pyta w sprawie przyorania ulicy Bocznej.

Kierownik RGK poinformował, że Gmina wszczęła postępowanie rozgraniczeniowe, jednak po wizji w terenie uznano, że użytkownik gruntu przywrócił grunt do stanu pierwotnego. W związku z powyższym rozgraniczenie stało się bezprzedmiotowe.

Radny Piotr Maroń wspomniał, że ulica Oleska od strony południowej jest przyorywana.

Radny Krzysztof Kniejski poinformował, że lampy obok sklepu Pana Segetha nie świecą.

Kierownik RGK wyjaśnił, że dzierżawca terenu na którym znajdują się lampy nie wyraził zgody na wystawienie faktury celem obciążenia Gminy Ciasna za zużytą energię. Obecnie  dokonano odczytu zużycia energii elektrycznej, uregulowano należności i zdemontowano skrzynkę z licznikiem.

 

 

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała : mgr Urszula Świercok

                                                                                      Przewodniczący Komisji

                                                                                        mgr inż. Alfred Jochem